Een stichting met historie

Josephus Augustinus Brentano heeft in 1811 bij testament bepaald dat:

  • Na zijn overlijden zijn vermogen moest worden aangewend tot ‘den aanleg en stigting mitsgaders gedurig onderhoud van een gebouw, ’t welk zal moeten dienen tot alimentatie en onderhoud van enige oude manspersonen van de ‘Roomsch Catholieke Religie’, welke daarin van huisvesting, kost, drank, oppassing en ziekte, en andere levensbehoeften, zullen moeten worden voorzien’

en

  • dat de naam van het huis diende te zijn: Brentano’s Steun des Ouderdoms. Voor de inrichting van het gebouw heeft hij bepaald dat daarin het grote portret van de heer Brentano met de krulhond geplaatst dient te worden. Datzelfde portret heeft tweehonderd jaar later nog steeds een plek in zorgcentrum Klaasje Zevenster, één van de locaties van de Stichting Brentano Amstelveen.

Het eerste huis van Brentano’s Steun des Ouderdoms werd gevestigd aan de Herengracht en werd op 3 mei 1825 in gebruik genomen. De eerste twaalf “gealimenteerden” werden op die dag opgenomen. Dat aantal groeide in de loop der jaren tot vijfenzeventig bewoners. In 1926 verhuisde het oudemannenhuis naar de Keizersgracht 615-631.

Ingrijpende wijzigingen na 1945

Vooral na 1945 hebben zich belangrijke veranderingen voorgedaan. Het leven in het huis en het beleid van de regenten werden ingrijpend gewijzigd. In Nederland begonnen nieuwe opvattingen door te breken over de zorg voor bejaarden en mede door de verbeterde economische omstandigheden kwamen veel nieuwe initiatieven tot stand.

Al deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat het bestuur van regenten besloot om in Amstelveen een geheel nieuw verzorgingshuis voor 150 bewoners met 33 aanleunwoningen te bouwen aan de Klaasje Zevensterstraat. In oktober 1974 vond de officiële opening plaats. In 1984 werd het vrijkomende aangrenzende perceel aan de Camera Obscuralaan gekocht. Hierop werden nog eens 72 aanleunwoningen gerealiseerd, die in verbinding staan met het verzorgingshuis.

Stichting Brentano Amstelveen

De Stichting ging na de nieuwbouw in 1974 haar eigen weg, binnen de doelstellingen van de erflater. De Stichting werd economisch eigenaar van de 33 aanleunwoningen aan de westzijde en later volledig eigenaar van de 72 aanleunwoningen aan de oostzijde. Voor de exploitatie van het verzorgingshuis werd een aparte stichting opgericht: Stichting Brentano.

Door fusie met de Stichting Bejaardenzorg Amstelveen (die het Huis a/d Poel en De Olmenhof exploiteerde) ontstond later de Stichting Brentano Amstelveen (SBA).

In maart 2013 verklaarde de Stichting zich bereid tot het overdragen van haar grondpositie, waarbij details werden uitgewerkt in een separate koopovereenkomst. Deze overeenkomst werd in december 2013 getekend, onder gelijktijdige overdracht van het onroerend goed. Door de belastingautoriteiten werd schriftelijk bevestigd, dat deze koop/verkoop geen gevolgen heeft voor de ANBI-status van SBS. Tevens verklaarde SBS zich tot 1 januari 2017 bereid - in het kader van de herontwikkeling van Klaasje Zevenster - een geldlening aan SBA te verstrekken, tegen overeengekomen looptijd en rente. In het boekjaar 2015 werd hierop door SBA en/of SBB geen beroep gedaan.

brentano amstelveen

Samenwerking

Het opgebouwde vermogen werd op zorgvuldige wijze belegd en uit de opbrengsten werden goede doelen op het gebied van ouderenzorg gesteund. Dit beleid is jarenlang door het bestuur van de stichting gevoerd. In 2002 werd, na een kennismaking binnen het zogenaamde Beukenhofoverleg (halfjaarlijkse bijeenkomst van bestuurders van vermogensfondsen met rooms-katholieke signatuur), aansluiting gezocht bij de Stichting Het R.C. Maagdenhuis. Hierna aangeduid als 'Het Maagdenhuis'.

Gevolg van deze samenwerking is dat de goede doelen sindsdien gesteund worden via de giftencommissies van Het Maagdenhuis.

De Stichting neemt deel aan het Beukenhofoverleg, en is lid van Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN).