Een stichting met historie

‘Op den Zeven en Twintigsten Februari des ’Jaars Achttien honderd elf, compareerde voor mij Mr. Johan Reinier van der Gronden openbaar Keizerlijk Notaris te Amsterdam Departement van de Zuiderzee.
De Weledele Heer Josephus Augustinus Brentano, wonende binnen deze stad op de Heerengracht bij de Reguliersgracht, mij notaris bekend, gezond van lichaam, zijn verstand, geheugen en uitspraak wel hebbende en gebruikende. Dewelke verklaarde uit overweging van de onzekere uren des doods te hebben overwogen wegens zijn Nalatenschap te disponeren en ten einde zijn Testament en Uiterste Wil te maken als volgt.‘

Met deze woorden begint het testament van de man waaraan wij het bestaan van onze stichting te danken hebben. Josephus Augustinus Brentano werd in Amsterdam geboren op 28 augustus 1753 en overleed in die stad op 16 april 1821. Hij was een Nederlandse koopman van Italiaanse afkomst. Brentano was actief in de handel met de VOC en de WIC. Na zijn actieve loopbaan ging hij rentenieren en werd beschouwd als mecenas en filantroop. Hij legde in zijn leven een grote kunstcollectie aan, die na zijn dood de basis heeft gevormd voor het vermogen van onze stichting.

Meer over onze historie
testament